Thursday, June 21, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2016-03 - Personal de suport a la recerca

Nombre de places a cobrir: 2

Categoria professional (o especialitat): Personal de Suport a la Recerca (Grupo 6.3)

Localitat i centre de treball: Barcelona, ETSEIB

Remuneració bruta anual: 3.150,00 EUR.

Jornada laboral: 15 h/setmana, de dl. a dv. de 9:00 a 12:00

Tipus contracte: Pràctics

Duració prevista: 8 mesos - 1 de novembre 2016 a 30 de juny 2017

Funcions del lloc de treball:

 1. Donar suport a projectes de recerca del Biomechanical Engineering Lab (BIOMEC).
 2. Realitzar captures del moviment al Laboratori de Biomecànica de la UPC.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials.
 2. Català nivell C.
 3. Menor de 30 anys. 

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en Biomecànica del Moviment Humà.
 • Anglès nivell Advanced.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (50%)
 2. Formació i perfeccionament (5%)
 3. Experiència professional (5%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (20%)
 6. Proves selectives i entrevista (10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 14 d’octubre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Veure versió PDF